OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi:

I. Základní údaje

Prodávajícím: VST Group s. r. o., Lúka 215, 916 33 Lúka, Slovensko

IČ: 54 303 532

DIČ: SK2121626155

Číslo účtu:

2702444246/2010

zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, Oddíl: Sro, Vložka číslo 42937/R

Kontaktní údaje:

tel: +420 728 986 678

tel: +421 904 022 893

e-mail: info@hot-cut.cz

(dále jen “prodávající”)

a

kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Orgán dozoru:

Inspektorát SOI pro Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

Tel. čj. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

e-mail: tn@soi.sk

Adresa na uplatnění reklamací, odstoupení od smlouvy, podnětů a stížností:

VST Group. r. o., Lúka 215, 916 33 Lúka, Slovensko, IČ 54 303 532,

e-mail: info@hot-cut.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky zboží a služeb (produktů) výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Množství, vlastnosti, ceny a ostatní údaje obsažené na www stránce prodávajícího jsou závaznými údaji.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

– produkt bez vad v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh,

– produkt vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá produkt prezentovaný na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci produktu.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením a kupující má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. 1 písm. h), spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí produktu.

Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu produktu „na objednávku“, který bylo nutné na přání kupujícího pořídit nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním produktu došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše pořizovacích nákladů produktu.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

– objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný kupující, kupující neodpovídá na e-maily atd.).

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

4. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e‐mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen “objednávka”).

2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo emailové potvrzení nebo potvrzení prostřednictvím soukromé zprávy prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím označené jako „potvrzení objednávky“.

3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci produktu, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně produktu a/nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde a jak má být produkt dodán a údaje o ceně, podmínkách , způsobu a termínu dodání produktu, případně jiné údaje.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

1. Prodávající je povinen:

a. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu produkt v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit jej nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a
ochraně,

b. zajistit, aby dodaný produkt splňoval povinnosti stanovené v platných právních předpisech ČR,

c. předat kupujícímu nejpozději spolu s produktem v písemné nebo i elektronické podobě všetky doklady potřebné pro převzetí a užívání produktu a další doklady předepsané platnými právními předpisy (údaje o vlastnostech produktu, návody na montáž, obsluhu, použijte, údržbu, bezpečnostní upozornění v českém jazyce, formulář na odstoupení od smlouvy, záruční list/je-li požadován spotřebitelem , respektive pokud prodávající poskytne delší záruční dobu než je zákonná záruční doba / doklad o koupi produktu).

2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodaný produkt.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů (Zákon č. 102/2014 Sb. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ) ode dne převzetí produktu nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od začátku ruší.

2. Spotřebitel:

a. převezme zakoupený nebo objednaný produkt,

b. zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení produktu,

c. potvrdí převzetí produktu emailem, svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

3. Spotřebitel má právo na dodání produktu v množství, kvalitě, termínu způsobem a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

7. DODACÍ PODMÍNKY

1. Způsoby dodání produktu:

Dodání zboží je možné následujícím způsobem:

doručování kurýrem,

doručování Českou poštou,

osobní odběr v době otevíracích hodin.

2. Cena a placení.

Při objednávce produktu a doručování. poštovné + balné spolu

Kurýrem PPL  podle hmotnosti od 0,01 do 10
kg 119 Kč

Kurýrem PPL + dobírka  podle hmotnosti od 0,01 do 10 kg 149 Kč

Českou poštou podle hmotnosti od 0,01 do 10 kg 189 Kč

Českou poštou + dobírka podle hmotnosti od 0,01 do 10 kg 249 Kč

Českou poštou podle hmotnosti od 10,01 do 31,5 kg 335 Kč

Českou poštou + dobírka podle hmotnosti od 10,01 do 31,5 kg 385 Kč

Osobní odběr 0 Kč

Cena dodání zboží je platná v rámci území České republiky. Při zasílání zboží do zahraničí se přepravní náklady kalkulují individuálně na základě smlouvy o ceně přepravného mimo území České republiky.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu produktu dohodnutou v kupní smlouvě v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) dle zák.č.18/1996 S.z. v platném znění formou:

– v hotovosti, přímo kurýrovi, doručovateli,

– bezhotovostním převodem na účet prodávajícího,

– platební kartou online, přes službu Besteron.

3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího 2702444246/2010, VS: číslo objednávky.

4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý produkt ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí produktu.

5. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za produkt dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí produktu, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat od kupujícího náhradu za vzniklé náklady na objednání a dodávku nezaplaceného produktu.

7. Ceny produktů uvedených na www stránce prodávajícího jsou platné v okamžiku zaslání objednávky spotřebitele.

8. Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího, v případě platby převodem na účet prodávajícího, nebo uhrazením hotovosti kurýrovi.

9. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu až do úplného zaplacení kupní ceny.

10. Doklad o koupi vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

11. Převzetí produktu kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

12. K ceně produktu je připočtena cena přepravy produktu, tak jak je výše uvedeno v bodě 7.2.

13. Produkt je prodáván dle požadavků kupujícího a vystavených vzorů, katalogů, typových listů, vzorníků prodávajícího, umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

14. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení.

15. Kupující převezme produkt prostředkem, který je uveden v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.

16. Údaje o vlastnostech produktů, množství a ostatní údaje obsažené internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou závaznými údaji.

17. Místem dodání produktu je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

18. Prodávající dopraví produkt kupujícímu na adresu určenou v kupní smlouvě kupujícím. Produkt se považuje za dodaný okamžikem doručení produktu

zde na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky.

19. V případě, že prodávající dopraví produkt kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující převezme zboží osobně nebo zajistí, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepíše protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné plnomocenství. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

20. Náklady spojené s vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

21. Pokud kupující zkontroluje produkt po doručení a zjistí, že produkt má nějaké vady, tuto skutečnost oznámí prodávajícímu a uplatní u prodávajícího reklamaci produktu, resp. odstoupení od smlouvy u prodávajícího.

22. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednaný produkt nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 14 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za produkt nebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění, je prodávající povinen nahradit všechny prokázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání produktu nebo služeb. Při náhradním plnění je prodávající povinen spotřebiteli dodat produkt nebo poskytnout službu ve stejné kvalitě a ceně.

8. VSTUP VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Kupující nabývá vlastnické právo k produktu až úplným zaplacením celé kupní ceny za produkt.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva se řídí Autorským zákonem č.j. 185/2015 Sb. v platném znění.

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí produktu bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. 1 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.

Prodávající je povinen převzít produkt a vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za produkt včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb pro jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednané době nebo ve sjednané lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy kupující učiní písemnou formou. Do odstoupení od kupní smlouvy dle procházejícího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek kupující uvede identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci produktu, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

3. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním a doručením produktu, pokud kupující spolu s produktem předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním produktu.

4. Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním produktu se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující učinil návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během které kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetové stránce, nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží.

11. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Kupující je povinen bezpodmínečně zachovat mlčenlivost o všech informacích, které jsou mu zpřístupněny v souvislosti s dodávkami od prodávajícího a které může považovat s ohledem na okolnosti jednoznačně za obchodní nebo firemní tajemství a které mají být zachovány jako důvěrné, s výjimkou informací, které jsou známé z veřejných zdrojů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

3. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e‐mailových zpráv.

4. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení následujících zákonů a nařízení:

a. Zákon čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů

b. Zákon čj. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. (ve znění platných novel),

c. Zákon čj. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích (ve znění platných novel),

d. Zákon čj. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (ve znění platných novel).

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, bude nést náklady na vrácení produktu prodávajícímu podle § 10 ods. 3, zákona a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení produktu, který vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

7. Kupující je případně povinen uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 1. 5, zákona odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 ods. 6, zákona.

8. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení Zák. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

9. Délka trvání smlouvy – během platnosti záruční doby, podmínky vypovězení smlouvy jsou výše uvedeny.

10. Případná řešení vzniklého sporu lze řešit i mimosoudní cestou prostřednictvím vzájemné dohody.

11. Vlastnické právo předmětu smlouvy přechází na kupujícího až po zaplacení všech plateb uvedených ve smlouvě.

12. Prodávající má právo na náhradu škody (dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal produkt, který nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal tento produkt, a neboť po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svou povinnost, podle které je kupující povinen převzít objednané zboží.

13. Při určování výše náhrady škody, podle výše zmíněného bobu prodávající bere v úvahu především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání produktu, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky. a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

14. Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen z části.

POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo na odstoupení od smlouvy.

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí produktu.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese: info@hot-cut.cz

Za tímto účelem můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází na adrese: VST Group s. r. o., Lúka 215, 916 33 Lúka, Slovensko, IČO 54 303 532, nebo na stránce:
https://hot-cut.cz/wp-content/uploads/2023/04/ODSTOUPENI-OD-SMLOUVY.docx

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám.

Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

3. Máte-li zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky:
https://hot-cut.cz/wp-content/uploads/2023/04/Reklamacni-protokol.docx

Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (například
e-mailem).

4. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud produkt odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

5. Informace uvedené v tomto poučení tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a mohou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou smluvních stran.

6. Kupující odesláním objednávky a stisknutím tlačítka „objednávka s povinností platby“ výslovně potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

7. Prodávající neprodleně po uzavření smlouvy uzavřené na dálku, nejpozději spolu s dodáním produktu, poskytuje spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči.

Potvrzení obsahuje:

– všechny informace uvedené v § 3 ods. 1, zákona pokud prodávající neposkytl tyto informace spotřebiteli na trvanlivém nosiči již před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku.

8. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle § 7 ods. 1 zákona u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy který mu předal prodávající.

10. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 odst. 1 písm. 1 zákona.

11. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese kupující.

Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5.zákona.

2. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu platby podle odstavce 1
stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

3. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

4. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej produktu, prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle odstavce 1 před tím, než mu je produkt doručen nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání produktu zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si produkt vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

2. Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení produktu prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí produktu. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i) zákona.

3. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku takového zacházení s produktem, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti produktu. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty produktu, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. 1 písm. h) zákona.

V Lúke, dne 27.3..2023